گالری | پاره های تن آدم!
تمام صفحه

پاره های تن آدم!

تاریخ
۱۴خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

❤️❤️پاره‌های تن آدم

خانواده‌ی آدم مثل پاره‌های تن آدمه. همونطور که خودت رو از آتش جهنم حفظ می‌کنی پاره‌های تنت رو هم از آتش جهنم حفظ کن!

? @fmaroof ✅