گالری | سکوت زشت!
تمام صفحه

سکوت زشت!

تاریخ
۱۸خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

سکوتِ زشت…
؛????

نه! حق سکوت نداری!

? @fmaroof ✅