گالری | مرد!
تمام صفحه

مرد!

تاریخ
۲۳آبان ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

اگه مردِ خودکشی هستی زنده باش! گاهی آدما با زنده بودن کشته می‌شن.

@fmaroof