گالری | عالمان!مسئولین!
تمام صفحه

عالمان!مسئولین!

تاریخ
۱۰آبان ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

دو دسته هستند که اگه خوب باشن همه خوبن، و اگه بد باشن همه بد می‌شن:

«عالمان»
«مسئولین»

@fmaroof