گالری | مسئولین!
تمام صفحه

مسئولین!

تاریخ
۹شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نهی از منکرِ مسئولین، یعنی مردم مجازاتِ اختلاسگران را فراموش نکنند.

#نقاشی_و_اشیا
#امر_به_معروف

@fmaroof