گالری |
تمام صفحه

تاریخ
۱۹تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

اگه آدم بدونه چقدر سَفَر درازه و چقدر فرصتِ آماده شدن کمه، سریعتر کوله‌ بارش رو آماده می‌کنه.

? @fmaroof✅