گالری | یک دل کباب!
تمام صفحه

یک دل کباب!

تاریخ
۲۵خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

یک دلْ کباب!

?دوستی، یعنی دلت از شدت دوست داشتن دوستت، به خاطر گناهی که می‌کنه کباب بشه! می‌فهمی؟! کباب!

? @fmaroof ✅