گالری | یک جواب چند ثواب!
تمام صفحه

یک جواب چند ثواب!

تاریخ
۳۱اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

[ عکس ]
یک جواب، چند ثواب!
؛??????

اگه یکی بهت گفت: «سگ!» بهش چی می‌گی؟???

#شیوه #مدارا #خوشرویی
? @fmaroof✅