گالری | گل فروشی پسرک سرچهار راه
تمام صفحه

گل فروشی پسرک سرچهار راه

تاریخ
۳۰فروردین ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

با عبور مسئولی از چراغ قرمز
شروع شد?
گل فروشی پسرک
سر چهار راه??

عشق آبادی?

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#نهی_از_منکر_مسئولین◾️
?
??
????
? @fmaroof ✅