گالری | کمان بدون زه!
تمام صفحه

کمان بدون زه!

تاریخ
۳۰تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

کسی که «دعا» می‌کنه ولی «کاری» نمی‌کنه، داره با کمانِ بدونِ زِه تیراندازی می‌کنه.

? @fmaroof✅