گالری | کار کشته
تمام صفحه

کار کشته

تاریخ
۱۲اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

کارکُشته?

از کارگزاران حکومت، اهل تجربه را انتخاب کن. ??

توصیه امام علی علیه السلام به مالک اشتر. ☄

#سفارش_به_اصلح_امر_به_معروف_است?
?
??
????
? @fmaroof ✅