گالری | چشم!
تمام صفحه

چشم!

تاریخ
۱۰اسفند ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

امر به معروف، یعنی کاری کنی که مردم نتیجه‌ی درستِ دین رو با چشم ببینن.

fmaroof