گالری | پشیمون نشو!
تمام صفحه

پشیمون نشو!

تاریخ
۱۸شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

وقتی به کسی خوبی می‌کنی و اون بدی می‌کنه از خوبی‌ت پشیمون نشو! شاید خدا می‌خواد جوابِ «خوبی‌ت به بنده‌ش» رو خودش بده نه بنده‌ش.

@fmaroof