گالری | پاداش بزرگ!
تمام صفحه

پاداش بزرگ!

تاریخ
۳۰تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش است، و پاداش بزرگ نزد خداست.

کتاب خدا، سوره تغابن، ۱۵

? @fmaroof✅