گالری | وزارتخانه مردم
تمام صفحه

وزارتخانه مردم

تاریخ
۶اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

وزارتخانه مردم??

یه وزارتخانه باید بزنن به نام وزارتخانه مردم…??

#امر_به_معروف_جامعه
#امر_به_معروف_مسئولین

?
??
????
? @fmaroof✅