گالری | همه با هم تشویق!
تمام صفحه

همه با هم تشویق!

تاریخ
۲۵خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

همه با هم: تشویق!?
درست است که ترساندن از عذاب آخرت یکی از راه‌های امر و نهی است ولی تشویق در کنار ترساندن، می تواند بال و پر امید را رشد دهد و پاهای انگیزه را محکم کند.
#نهی_از_روزه_خواری
@fmaroof