گالری | نهی از منکر آری پرده دری نه…
تمام صفحه

نهی از منکر آری پرده دری نه…

تاریخ
۲۳اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

آبِ رو مریز! ?

آبِ ریخته برنمی‌گردد!?

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#شیوه_مدارا_خوشرویی
#آسیب‌شناسی
?
??
????
? @fmaroof ✅