گالری | نقد را بقل کن!
تمام صفحه

نقد را بقل کن!

تاریخ
۹اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نقد را بغل کن!??

امام علی علیه السلام با منتقدین چطوری برخورد می‌کردند؟??

#زمینه_تأثیر #نقد_پذیری?
#نهی_از_منکر_مسئولین▪️
?
??
????
? fmaroof @✅