گالری | .نزدیکش هم نشو!
تمام صفحه

.نزدیکش هم نشو!

تاریخ
۲۹تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

*نزدیکش هم نشو!

اگه خوشرویی، بیان دلیل و فوائد روزه اثری نکرد، باید «جدّیت» چاشنی کلامت کنی! شاید دلش تکون خورد.

? @fmaroof ✅