گالری | نان شب!
تمام صفحه

نان شب!

تاریخ
۱۳شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نیازمند واقعی موعظه نیاز ندارد، نانِ شب می‌خواهد.

@fmaroof