گالری | ناسزاگویی و فحاشی
تمام صفحه

ناسزاگویی و فحاشی

تاریخ
۳۰آبان ۱۳۹۷
توضیحات تصویر

با استفاده از آیات قرآن می‌توان دریافت مهم‌ترین کسانی که اهل دشنام و فحش هستند عبارتند از:

۱- بی‌خردان و سفیهان: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ (فرقان، آیه ۶۳) باید یادآور شد که مراد از جاهل در آیه جهل در برابر عقل است نه علم؛ پس مراد بی‌خرد و سفیه است.

۲- نادانان و بی‌دانش‌ها: فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ (انعام، آیه ۱۰۸)

۳- دشمنان پیامبر (قلم، آیات ۴ و ۱۳)

۴- کافران (بقره، آیه ۱۰۴و نساء آیه۶۴)

۵- مترفان و بدمستان از ثروت (مؤمنون، آیات ۶۶ و ۶۷)

۶- مشرکان (انعام، آیه ۱۰۸)؛ ۷- یهودیان (نساء، آیه ۶۴)
از این آیات به دست می‌آید که انسان‌های نادرست و نابکار اهل دشنام و فحش دادن هستند و اهل اسلام و ایمان هرگز چنین رفتاری ندارند.