گالری | مقایسه..نیشگون یانوازش!
تمام صفحه

مقایسه..نیشگون یانوازش!

تاریخ
۸خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

مقایسه: نیشگون یا نوازش☄
ذهن طرف را بگیر و بکشان به صحنه‌ی قیامت که با دست‌های خالی ایستاده است ومقایسه‌اش کن با کسی که روزه گرفته و پاداش خدا از سر و کولش بالا می‌رود. ?
#نهی_از_روزه_خواری
@fmaroof