گالری | معجزه محبت
تمام صفحه

معجزه محبت

تاریخ
۲۰فروردین ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

مردم از احسان وبخشش خششون میاد بحشون احسان و بخشش کنی حرفت رو میخرن و قبولت دارن حالا چه اشکال داره اگه بشه گنه کاری رو با بذل وبخشش از گناهاش دور کرد؟ امام علی (ع)می فرمایند به هر کسی که میخواهی نیکی واحسان کن .تارییس وسرور او شوی. بحاروالانوار