گالری | مسئولیت!
تمام صفحه

مسئولیت!

تاریخ
۲۳آبان ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

مسئولیت، نعمتِ خداست، کسی که با این نعمت، به مردم خدمت نکنه، نعمتِ خدا رو کفران کرده.
@fmaroof