گالری | محکم و استوار چون کوه…
تمام صفحه

محکم و استوار چون کوه…

تاریخ
۲۳اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

محکم و استوار چون کوه?⛰

امام علی ع: کسی رو انتخاب و مسئول بنما که در برابر دشواری‌ها استوار باشد و مصیبتهای بزرگ او را از پا ننشاند.??

#سفارش_به_اصلح_امر_به_معروف_است?
??
????
? @fmaroof