گالری | متخصص مو اماکچل!
تمام صفحه

متخصص مو اماکچل!

تاریخ
۲خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

متخصص مو اما کچل!
مردم وقتی متخصص مویی می‌بینن که کچله خندشون می‌گیره، مثل کسی که امر و نهی می‌کنه ولی عمل نمی‌کنه.?

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#مدعیان_بی_عمل

? @fmaroof ✅