گالری | فقط خدا!
تمام صفحه

فقط خدا!

تاریخ
۱۳شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

از یه جایی به بعد
دیگه هیچی نمی‌بینی
فقط خدا می‌بینی

@fmaroof