گالری | فتنه!
تمام صفحه

فتنه!

تاریخ
۲۳مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

در فتنه همچون شتر بچه باش، او را نه پشتى است که سوارش شوند، و نه پستانى که شیرش دوشند

#امام_علی علیه السلام

نهج البلاغه ، حکمت ۱

fmaroof@