گالری | طواف!
تمام صفحه

طواف!

تاریخ
۱فروردین ۱۳۹۷
توضیحات تصویر

نه سکوت نه پر حرفی
اول طواف بده زبان را دورِ عقل
بعد نقد کن کارِ خلق

+عشق‌آبادی+

@fmaroof