گالری | طرفدار حق!
تمام صفحه

طرفدار حق!

تاریخ
۱فروردین ۱۳۹۷
توضیحات تصویر

اگر می‌خواهی طرفدارِ حق بمانی و حق بگویی، رختخوابِ پر قویَت را جمع کن! سختی‌ها در راه ست.

@fmaroof