گالری | شیطان!
تمام صفحه

شیطان!

تاریخ
۱۷آذر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

شیطان به این که مردم دنبالِ اصلاحِ گناهانِ کوچکِ جامعه باشن تن می‌ده، تا از گناهانِ بزرگِ جامعه غافل بشن.

@fmaroof