گالری | شکاف و اختلاف!
تمام صفحه

شکاف و اختلاف!

تاریخ
۹آذر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

«امر به معروف و نهی از منکر»ی که بین مردم شکاف و اختلاف ایجاد کنه، خودش منکریِ که باید ازش نهی بشه.
@fmaroof