گالری | شرع حتی تازیانه ای که میزنه!
تمام صفحه

شرع حتی تازیانه ای که میزنه!

تاریخ
۵تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

شرع حتی تازیانه‌ای که می‌زنه، ز سرِ دلسوزیه، از روی محبّته.

? @fmaroof ✅