گالری | سکوت!
تمام صفحه

سکوت!

تاریخ
۱۸اسفند ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

بعدِ هر سکوتِ بی‌جایی
از هیاهویِ هرج و مرج
رنج خواهی برد

fmaroof