گالری | سکوت وسقوط…
تمام صفحه

سکوت وسقوط…

تاریخ
۱۵اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

سکوت و سقوط

گاهی سکوتِ تو، یعنی سقوطِ فرزندت!?

#نهی_از_منکر_خانواده

?
??
????
? @fmaroof✅