گالری | سکوت!
تمام صفحه

سکوت!

تاریخ
۲۲آبان ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

اگر سکوت کنیم، آتشِ بی‌خدایی همه جا را می‌گیرد.

@fmaroof