گالری | سخت گیری!
تمام صفحه

سخت گیری!

تاریخ
۲۸دی ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

همیشه سختگیری رو با کمی نرمش بیامیز و اونجا که می‌بینی مهربانی و مدارا بهتره، مدارا کن!

@fmaroof