گالری | زبان خدا توی زمینه!
تمام صفحه

زبان خدا توی زمینه!

تاریخ
۷شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

کسی که به کار خوب سفارش می‌کنه و از کار بد نهی می‌کنه، زبانِ خدا تو زمینه.

@fmaroof