گالری | ریاست طلب ها!
تمام صفحه

ریاست طلب ها!

تاریخ
۲۵اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

ریاست طلب‌ها…?

لعنت به کسانی که ریاست طلب‌ها رو نهی نمی‌کنند…??

#نهی_از_منکر_مسئولین?
?
??
????
? @fmaroof✅