گالری | رگبار عیب هایم رابه سمتم گرفت!
تمام صفحه

رگبار عیب هایم رابه سمتم گرفت!

تاریخ
۱۴تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

رگبار عیب هایم را به سمتم گرفت… رشته نخ محبتمان که هیچ… دل و روده ی رفاقتمان هم پاره شد… عشق ابادی… @fmaroof