گالری | روزه خواری!
تمام صفحه

روزه خواری!

تاریخ
۲۰خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

روزه خواری ست در آمال خودت
مثل آن سیب بد و کال خودت
نه خدا را نفع دارد نه مرا
نفع روزه ست فقط مال خودت

#شیوه #بیان_منافع_دنیوی
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
? @fmaroof ✅