گالری | رستگاری در ۸ساعت !
تمام صفحه

رستگاری در ۸ساعت !

تاریخ
۳۰اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

رستگاری در هشت ساعت☄

یکی کمونیست بود و یکی مارکسیست… هر دو مسلمان شدند…??
?
??
????
? @fmaroof ✅