گالری | راه راست!راه کج!
تمام صفحه

راه راست!راه کج!

تاریخ
۱۴تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

شیطان از ساختن راه کج مانده نمی شود مادو کیلومتر هم راه راست نساخته ایم…. عشق ابادی….. @fmaroof