گالری | راهنمایی درست!
تمام صفحه

راهنمایی درست!

تاریخ
۷شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

گاهی هم «راهنماییِ درست» رو از جیبِ فهمت دربیار بذار تو دستِ کسی که به «راهِ درست» نیاز داره.

@fmaroof