گالری | رأی!
تمام صفحه

رأی!

تاریخ
۱۰آبان ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نهی از منکر، یعنی مردم به کسانی که وعده‌ی الکی می‌دهند رأی ندهند.

@fmaroof