گالری | دوا و درمون!
تمام صفحه

دوا و درمون!

تاریخ
۲۳خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

دوا و درمون…

جامعه مثل یک بدنه. برای دستی از این بدن که شکسته دل بسوزون! برای سری که درد گرفته غصه بخور! فکر دوا و درمونشون باش!

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
? @fmaroof ✅