گالری | دلسوزی!
تمام صفحه

دلسوزی!

تاریخ
۲۶آبان ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نهی از منکر، باید از سرِ دلسوزی باشه، نه بهانه‌ای برا زخمِ زبون زدن!

@fmaroof