گالری | دلسوزی!
تمام صفحه

دلسوزی!

تاریخ
۱۳شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

برا سه نفر دلسوزی کن:

آدم بزرگی که خوار و ذلیل شده
پولداری که فقیر شده
دانشمندی که نادان‌ها به بازیش گرفتن

@fmaroof