گالری | ارث پدر!
تمام صفحه

ارث پدر!

تاریخ
۱۲مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

بهترین ارث پدر برای فرزندان

☘️ بهترین ارثى که پدران براى فرزندان خود باقى مى گذارند، ادب است، نه ثروت زیرا ثروت رفتنى است و ادب ماندنى

? #امام_صادق علیه السلام ?

کافی : ج ۸ ص ۱۵۰

.