گالری | خوشبخته!
تمام صفحه

خوشبخته!

تاریخ
۱۸شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

هیچ وقت برای خوشبخت دیدنِ خودت دیگران رو بدبختر از خودت نبین!
«هر کسی در هر حالتی» وقتی برای خدا باشه خوشبخته.

@fmaroof